AKOI logo

StanovyStanovy záujmového združenia
Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií
založeného podľa § 6 zákona č. 83/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov

Článok 1
Založenie združenia

 1. Záujmové združenie Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií (ďalej len „združenie“) bolo založené Uznesením ustanovujúcej schôdze zo dňa 22. 10. 2014 podľa § 2 zákona č. 83/1990 Z.z. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 2. Združenie je samostatnou právnickou osobou.
 3. Združenie sa zakladá na dobu neurčitú.

Článok 2
Názov a sídlo združenia

 1. Názov združenia je v slovenskom jazyku Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií. Oficiálna skratka združenia je v slovenskom jazyku AKOI
 2. Sídlom združenia je Námestie SNP č.12, 812 34 Bratislava.

Článok 3
Predmet činnosti združenia

 1. Predmetom činnosti združenia je:
  1. združovať kultúrno-osvetové inštitúcie a aktívne obhajovať záujmy členov združenia v súlade s ich poslaním,
  2. podieľať sa na tvorbe a realizácii koncepcií v oblasti kultúry, legislatívy, strategických a rozvojových dokumentov,
  3. usilovať sa o zvýšenie odbornej úrovne a zlepšenie postavenia kultúrno-osvetových inštitúcií, d) zabezpečovať prípravu odborných podujatí orientovaných na vzdelávanie, výmenu skúseností medzi kultúrno-osvetovými inštitúciami s cieľom prispieť k profesionalizácii a rozvoju kultúrno-osvetových inštitúcií na Slovensku,
  4. spolupracovať s profesijnými a odbornými združeniami, organizáciami a ďalšími inštitúciami pôsobiacimi v oblasti kultúry,
  5. získavať finančné zdroje pre činnosť združenia,
  6. poskytovať informácie členom združenia, vykonávať publikačnú a vydavateľskú činnosť a podporovať výmenu informácií medzi členmi,
  7. podporovať legislatívne a ekonomické nástroje pre rozvoj kultúrno-osvetovej činnosti na Slovensku,
  8. iniciovať spoluprácu s podobnými subjektmi v Slovenskej republike i v zahraničí,
  9. informovať verejnosť o činnosti združenia a jeho členov.

Článok 4
Základné zásady a princípy výstavby a činnosti združenia

 1. Vznikom a pôsobením združenia nie je dotknuté postavenie, úlohy a činnosti členov združenia, ani ich povinnosti voči ich zriaďovateľom.
 2. Združenie nesupluje systém kultúrno-osvetových inštitúcií ako celok, ani jeho systémové súčasti.
 3. Združenie uznáva princíp dobrovoľnosti pri vstupe do združenia a v rámci pôsobenia v ňom, ako aj pri vytváraní bilaterálnych vzťahov s inými subjektmi, ktoré pôsobia na Slovensku i v zahraničí.

Článok 5
Členstvo v združení, práva a povinnosti člena

 1. Zakladajúcimi členmi združenia a členmi prípravného výboru sú: Mgr. Jozef Burič, PhDr. Svetlana Chomová, PhD,, PhDr. Petra Krnáčová, PhD., PhDr. Veronika Vasilová, PhD.
 2. Členom združenia sa môže stať aj právnická osoba tuzemská alebo zahraničná verejná kultúrno-osvetová inštitúcia s právnou subjektivitou, ktorá splní podmienky členstva. Členstvo v združení vzniká na základe:
  • písomnej žiadosti o členstvo, ktorá okrem všeobecných náležitostí (u právnických osôb názov, sídlo, IČO, označenie štatutárneho orgánu uchádzača), obsahuje odôvodnenie záujmu o členstvo a uvedenie činností, ktorými mieni napĺňať ciele združenia,
  • u fyzických osôb: meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia,
  • písomného vyhlásenia uchádzača, že súhlasí so stanovami združenia, ktoré tvorí prílohu žiadosti o členstvo,
  • schválením členstva valným zhromaždením,
  • zaplatením vstupného členského príspevku.
  Uvedené podmienky musia byť splnené kumulatívne.
 3. Nový člen združenia je povinný zaplatiť vstupný členský príspevok do 30 dní od právoplatnosti uznesenia valného zhromaždenia o schválení jeho členstva v združení.
 4. Členstvo zaniká
  1. vystúpením člena zo združenia na základe písomného oznámenia člena doručeným predsedovi združenia, a to odo dňa uvedeného v oznámení alebo, ak oznámenie neobsahuje termín ukončenia členstva, s účinnosťou od 1. dňa nasledujúceho mesiaca po doručení oznámenia,
  2. rozhodnutím valného zhromaždenia o vylúčení člena:
   • ak sa preukáže, že člen porušil stanovy, alebo poškodil dobrú povesť združenia,
   • ak člen nezaplatil členský poplatok do 31.3. daného kalendárneho roka,
   • ak člen zanikol,
   • zánikom združenia.
 5. Proti rozhodnutiu valného zhromaždenia o neprijatí za člena alebo o zrušení členstva nie je možný opravný prostriedok.
 6. Každý člen má právo:
  1. voliť a byť volený do orgánov združenia,
  2. zúčastňovať sa (u právnických osôb prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu, alebo ním splnomocneného zástupcu), na valnom zhromaždení združenia, hlasovať pri prijímaní uznesení a podávať návrhy orgánom združenia,
  3. jedného hlasu. pri hlasovaní,
  4. byť informovaný o činnosti a aktivitách združenia a zúčastňovať sa na nich,
  5. predkladať námety a podnety k činnosti združenia,
  6. ovplyvňovať svojimi námetmi zameranie činnosti združenia,
  7. vo svojej činnosti využívať poznatky dosiahnuté spoločnou činnosťou členov združenia,
  8. upozorňovať orgány združenia na nedostatky a dávať podnety na zlepšenie činnosti združenia,
  9. používať pri styku s tretími osobami schválené označenie združenia,
  10. platiť členský príspevok za bežný rok (január – december) najneskôr do 31.3. daného kalendárneho roka.
 7. Každý člen je povinný:
  1. dodržiavať stanovy združenia a riadiť sa uzneseniami jeho orgánov,
  2. podieľať sa na činnosti združenia,
  3. usilovať sa o plnenie predmetu činnosti združenia,
  4. aktívne konať, brániť a ochraňovať záujmy združenia a jeho členov
  5. platiť členské príspevky.
 8. Článok 6
  Orgány združenia

  1. Orgánmi združenia sú:
   • valné zhromaždenie,
   • štatutárny orgán
   • správna rada,
   • dozorná rada.
  2. /2/ Združenie podľa potreby vytvára svoje odborné skupiny a sekcie. O ich zložení, cieľoch a úlohách rozhoduje správna rada.

  Článok 7
  Valné zhromaždenie

  1. Valné zhromaždenie je najvyšší orgán združenia. Práva a povinnosti člena združenia u právnických osôb vykonáva na valnom zhromaždení jeho štatutárny orgán.
  2. Valné zhromaždenie rozhoduje o základných otázkach združenia, určuje zameranie a predmet činnosti združenia. Do kompetencie valného zhromaždenia patrí najmä:
   1. schvaľovanie stanov, rozhodovanie o ich zmene alebo doplnení,
   2. voľba predsedu združenia a určenie začiatku jeho funkčného obdobia a jeho odvolanie,
   3. voľba členov správnej rady a určenie začiatku ich funkčného obdobia, odvolávanie jej členov,
   4. voľba členov dozornej rady a určenie začiatku ich funkčného obdobia, odvolávanie jej členov,
   5. uvoľňovanie funkcionárov správnej rady a dozornej rady z funkcií na ich žiadosť, alebo ich odvolávanie, ak si neplnia povinnosti vyplývajúce z funkcie,
   6. určovanie výšky členských príspevkov a termín ich splatnosti,
   7. prerokúvanie a schvaľovanie výročnej správy, plánu činnosti, rozpočtu a správy o hospodárení združenia,
   8. rozhodovanie o návrhu na zrušenie združenia a forme jeho zrušenia, rozhodovanie o orgáne zodpovedného za majetkové vysporiadanie pri zrušení združenia,
   9. rozhodovanie o prijatí alebo vylúčení člena združenia.
  3. V období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia môže správna rada uskutočniť zmeny rozpočtu, pokiaľ to bude nevyhnutné pre splnenie schválených hlavných úloh.
  4. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov združenia. Hlasovanie na valnom zhromaždení prebieha verejnou formou, o personálnych otázkach valné zhromaždenie hlasuje tajne.
  5. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov združenia. Na schválenie zmeny stanov alebo návrhu na zrušenie združenia je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov členov združenia prítomných na valnom zhromaždení.
  6. Valné zhromaždenie sa schádza najmenej jedenkrát za rok. Rokovanie vedie predseda združenia, v jeho neprítomnosti poverený člen správnej rady.

  Článok 8
  Správna rada

  1. Riadenie všetkej činnosti združenia pokiaľ nie je vyhradená valnému zhromaždeniu, prislúcha správnej rade, ktorá je výkonným orgánom združenia.
  2. Správnu radu tvorí päť členov volených valným zhromaždením na obdobie troch rokov. Správna rada volí spomedzi svojich členov podpredsedu, tajomníka a ekonóma združenia.
  3. Členmi správnej rady sa môžu stať okrem fyzických osôb aj štatutárni alebo splnomocnení zástupcovia členov združenia. Členstvo v správnej rade aicky zaniká, keď príslušný člen prestane vykonávať funkciu štatutárneho orgánu člena združenia resp. jeho splnomocneného zástupcu.
  4. Kandidátov na členov správnej rady predkladá predchádzajúca správna rada na základe návrhov členov združenia. Pri ustanovení správnej rady pri založení združenia predkladajú návrhy na jej členov zakladajúci členovia združenia v počte prevyšujúcom počet členov príslušného orgánu.
  5. Predseda združenia zvoláva správnu radu podľa potreby, najmenej dvakrát do roka. Predseda združenia je povinný zvolať správnu radu najneskôr do jedného mesiaca, ak o to požiada aspoň tretina jej členov.
  6. Činnosť správnej rady riadi predseda združenia. Správna rada pracuje podľa plánu, zostaveného na ročné obdobie. Za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu združeniu.
  7. Okrem členov správnej rady môžu byť na jej zasadnutia prizvané aj iné osoby; o ich účasti rozhoduje podľa povahy prerokúvanej problematiky správna rada na základe predchádzajúcej dohody. V odôvodnených prípadoch o tom rozhoduje predseda združenia.
  8. Správna rada prijíma uznesenia hlasovaním. Ak bol predložený protinávrh, hlasuje sa najskôr o ňom.
  9. Správna rada je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na schválenie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov správnej rady. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
  10. Správna rada môže splnomocniť aj iných členov, aby ju zastupovali v jej mene v rozsahu, ktorý vopred určí svojím uznesením.
  11. Tajomník združenia vyhotovuje zápisnicu z rokovania, ktorú rozošle do štrnástich dní všetkým členom správnej rady, účastníkom rokovania a ďalším určeným osobám, orgánom a organizáciám. Originál zápisnice sa spolu s prezenčnou listinou ukladá do archívnych materiálov združenia.
  12. Každý člen správnej rady a ďalší účastníci jej rokovania majú právo na zaznamenanie ich stanoviska do zápisnice z rokovania.
  13. Správna rada môže uskutočniť zasadnutie aj formou per rollam, tzn. že členovia správnej rady vyjadria svoj názor/hlasujú prostredníctvom elektronickej pošty. Správna rada využíva tento typ zasadnutia/hlasovania hlavne v situáciách, kedy je potrebné rozhodnúť bez zbytočného odkladu.
  14. Správna rada:
   • organizačne pripravuje stretnutia a ostatné aktivity združenia,
   • zabezpečuje plnenie uznesenia prijaté Valným zhromaždením,
   • pripravuje správu o činnosti združenia za uplynulý rok,
   • pripravuje návrh plánu činnosti a rozpočet združenia na nasledujúci rok,

  Článok 9
  Predseda združenia

  1. Predseda združenia je štatutárnym orgánom združenia, ktorý zastupuje združenie navonok a koná v jeho mene. Za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
  2. Predsedu združenia volí valné zhromaždenie na obdobie troch rokov. Môže byť zvolený najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
  3. Predseda združenia zabezpečuje a riadi činnosť správnej rady.
  4. Predseda ako jediný oprávnený podpisuje korešpondenciu združenia.
  5. Do pôsobnosti predsedu združenia okrem úkonov v mene združenia patrí najmä:
   • realizovať aktivity v zmysle naplnenia predmetu činnosti združenia,
   • zvolávanie a vedenie zasadnutí valného zhromaždenia,
   • zastupovanie združenia navonok vo vzťahu k ostatným organizáciám a orgánom, fyzickým osobám, ako aj medzinárodným organizáciám,
   • vykonávanie rozhodnutí valného zhromaždenia a správnej rady.
   • rozhodovanie o veciach, ktoré nie sú v kompetencii iných orgánov združenia.
  6. Štatutárnym zástupcom predsedu je podpredseda združenia, ktorý zastupuje predsedu združenia v čase jeho neprítomnosti v plnom rozsahu jeho práv a povinností.
  7. Funkcia predsedu združenia zaniká
   • uplynutím funkčného obdobia,
   • písomným odstúpením doručeným správnej rade,
   • odvolaním valným zhromaždením,
   • smrťou.

  Článok 10
  Odborné skupiny a sekcie

  1. Správna rada môže vytvárať odborné skupiny ako svoje pracovné a poradné tímy na riešenie jednotlivých oblastí činnosti alebo konkrétnych úloh. Odborné skupiny môžu byť stále alebo vytvorené ad hoc. Správna rada môže na základe návrhov členov združenia vytvárať sekcie zložené z členov združenia príbuzného zamerania, záujmov a charakteru.
  2. Odbornú skupinu, resp. sekciu zvoláva a jej činnosť riadi vedúci odbornej skupiny (sekcie), poverený správnou radou.
  3. Vedúcimi odborných skupín a sekcií sú pracovníci členov združenia. Členmi odborných skupín môžu byť aj odborníci z iných organizácií, nečlenov združenia.
  4. Náklady (cestovné, stravné, ubytovanie, prípadne iné náklady spojené s pracovnou cestou, ako to vyplýva zo zákona č. 283/2002 o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov , ktoré vzniknú členom odbornej skupiny, resp. sekcie, hradí združenie, ak správna rada nerozhodne inak.

  Článok 11
  Dozorná rada

  1. Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia. Sleduje dodržiavanie stanov a plnenie uznesení orgánov združenia, reviduje hospodársku činnosť združenia a hospodárenie s jej majetkom, preveruje ročnú účtovnú uzávierku. Predkladá správu o hospodárení valnému zhromaždeniu.
  2. Členov Dozornej rady volí valné zhromaždenie tajným hlasovaním. Členstvo v Dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom v Správnej rade
  3. Dozorná rada podáva o svojej činnosti a zisteniach každoročne správu valnému zhromaždeniu, ktorému zodpovedá za svoju činnosť.
  4. Dozorná rada má troch členov. Dozorná rada si volí spomedzi svojich členov predsedu. Predseda Dozornej rady sa môže zúčastniť na zasadnutiach správnej rady s právom poradného hlasu.
  5. Dozorná rada môže uskutočniť zasadnutie aj formou per rollam, tzn. že členovia dozornej rady vyjadria svoj názor/hlasujú prostredníctvom elektronickej pošty. Dozorná rada využíva tento typ zasadnutia/hlasovania hlavne v situáciách, kedy je potrebné rozhodnúť bez zbytočného odkladu.

  Článok 12
  Hospodárenie a majetok združenia

  1. Združenie má charakter neziskovej organizácie. Príjmy z činnosti sa používajú výhradne na rozvoj jeho činnosti v zmysle týchto stanov.
  2. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom združenia podľa schváleného rozpočtu.
  3. V otázkach hospodárenia a správy majetku sa združenie riadi všeobecne platnými právnymi predpismi a predpismi o hospodárení neziskových verejnoprospešných právnických subjektov.
  4. Združenie získava svoj majetok:
   1. z členských príspevkov svojich členov,
   2. z príjmov vlastnej činnosti,
   3. z nefinančných darov,
   4. zo sponzorských príspevkov,
   5. z verejných subvencií, dotácií a príspevkov od iných organizácií či jednotlivcov.
  5. Právo disponovať s majetkom združenia majú iba jej volené orgány a nimi splnomocnené osoby.
  6. Náklady spojené s činnosťou orgánov združenia hradí združenie, cestovné náklady členov týchto orgánov hradia príslušní členovia združenia, ak správna rada združenia nerozhodne inak.
  7. Za správnosť účtovných operácií a správu hmotného majetku zodpovedá ekonóm združenia, ktorý je súčasne členom správnej rady.
  8. Výkon ktorejkoľvek funkcie je bezodplatný.
  9. Správna rada môže valnému zhromaždeniu navrhnúť, aby jej predseda, ekonóm, príp. iní funkcionári boli za svoju celoročnú činnosť ocenení, a to primerane výsledkom a možnostiam združenia.

  Článok 13
  Spôsob zániku združenia a naloženia s jeho majetkom

  1. Združenie zaniká:
   1. dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
   2. právoplatným rozhodnutím ministerstva vnútra SR (ďalej len „ministerstvo“) o jeho rozpustení.
  2. O dobrovoľnom rozpustení alebo zlúčení združenia s iným združením rozhoduje valné zhromaždenie.
  3. Na platnosť uznesenia valného zhromaždenia o rozpustení združenia alebo jeho zlúčení s iným združením, je potrebná účasť nadpolovičnej väčšiny členov združenia na zasadnutí valného zhromaždenia a súhlas najmenej dvoch tretín prítomných zástupcov členov združenia.
  4. Pri zániku združenia dobrovoľným rozpustením alebo právoplatným rozhodnutím ministerstva sa vykoná majetkové vyporiadanie – likvidácia.
  5. Pri zániku združenia zlúčením s iným združením sa likvidácia nevykonáva.
  6. Pri zániku združenia právoplatným rozhodnutím ministerstva vykoná majetkové vyporiadanie likvidátor určený ministerstvom.
  7. Pri zániku združenia dobrovoľným rozpustením vymenuje valné zhromaždenie likvidátora, ktorý vykoná majetkové vyporiadanie.

  Štatutárny orgán združenia predloží ministerstvu vnútra oznámenie o zrušení združenia dobrovoľným rozpustením, likvidátor vykoná majetkové vyporiadanie podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka o likvidácii spoločnosti (§ 70 až 75) a po ukončení likvidácia požiada ministerstvo o výmaz združenia z Evidencie občianskych združení.

  Článok 14
  Záverečné ustanovenie

  1. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia zakladajúcimi členmi na ustanovujúcej schôdzi.
  2. Zmeny a doplnenia týchto stanov je možné vykonať výlučne rozhodnutím valného zhromaždenia združenia na návrh ktoréhokoľvek člena združenia, člena dozornej alebo správnej rady.
  3. Stanovy sú záväzné pre všetkých členov združenia. Tieto stanovy sa môžu zmeniť alebo zrušiť len uznesením Valného zhromaždenia.
  4. Združenie vzniká dňom jeho registrácie Ministerstvom vnútra SR.

  Bratislava dňa 26. 6. 2015

 

© 2016 AKOI – Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií
email: akoi@akoi.sk

AKOI je členom Asociácie kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska a Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých

prihlásenie